Nya och gamla Uppsala

Gamla Uppsala ligger en liten bit ifrån Uppsala och här fanns det väldigt tidigt, redan på folkvandringstiden, bosättningar. Under vendeltiden och även under vikingatiden var Gamla Uppsala en central plats och finns omnämnd i Adam av Bremens berättelser om livet i det vikingatida Sverige.

Kungshögar

I Gamla Uppsala ligger flera väldigt stora gravhögar, så kallade kungshögar. Det betyder inte att det var kungar som låg begravda där, men sannolikt var det människor av stor betydelse och rang. I de två gravhögarna som är utforskade och undersökta fanns rena guldföremål samt föremål från fjärran land som tyder på en långväga handel och rikedom. Det fanns gravgåvor i form av jakthundar och jaktfalkar, vilket också tyder på en högre rang och ett stort välstånd.

Det vanligaste var att kropparna kremerades och därför är det mesta av organiskt ursprung förstört, men fynd visar ändå på en stor rikedom.

En bit ifrån kungshögarna har arkeologer även hittat båtgravar, människor som blivit begravda med båtar men som förblivit obrända. Här har det hittats betydligt fler fynd i bättre skick men samtidigt har det visat sig att dessa gravar inte innehållit lika mycket guldföremål. En välmående medelklass från ett annat stort gravfält på platsen vittnar om en relativt stor population av människor som livnärde sig på handel och hantverk.

Gamla Uppsala var ett stort centrum för handel och religion och Adam av Bremen berättar om att vart nionde år samlades alla för att offra, blota, till gudarna. Han nämner också tempel av guld, vilket inte kunnat bekräftas av utgrävningarna. Vad som däremot hittats har varit ett gigantiskt långhus med ett stort rum på 200 kvadratmeter och vars tak bars upp av två rader pelare.

Sveriges första ärkestift inom den kristna tron lades i Gamla Uppsala, så det bekräftar att det var en väldigt central plats. Detta förflyttades till Östra Aros under medeltiden eftersom Gamla Uppsala låg lite för långt bort. Östra Aros tog sedan namnet Uppsala och resten är historia.